Vijftig jaar Lauwersmeer

Het Lauwersmeer bestaat vijftig jaar. Dat er nu een belangrijk natuurgebied ligt, was destijds niet de bedoeling. De natuur moest overwonnen worden. Intussen is de kijk op natuur gekanteld. Tegenwoordig koesteren we de laatste restanten. In gesprek met boswachter Jaap Kloosterhuis over vijftig jaar Lauwersmeer. Het artikel verscheen in BLAD, tijdschrift voor Noord-Groningen

Koers op kringlooplandbouw

Het circulaire gedachtegoed – al gemeengoed binnen de afval- en milieusector – bereikt nu ook de Nederlandse landbouw. Begin september plaatste Carola Schouten, minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, haar stip op de horizon: kringlooplandbouw in 2030. Onderwijl dendert de landbouwtrein door. Hoe de wissel om te zetten?

Onze polderpanda

Eeuwenlang stonden ze overal in de Groningse weilanden: blaarkoppen. Het markante dier, met haar witte kop, mag met recht een Groningse koe worden genoemd.

Boerenerven als vogelparadijs

In het vlakke Groningse land zijn boerenerven vaak oases voor vogels. Tussen de koeien en paarden jagen kerkuilen op muizen en verschalken boerenzwaluwen als luchtacrobaten insecten.

Milieudata from space

Satellieten zenden steeds meer milieudata naar de aarde. Nieuwste loot: het Tropomi-instrument, speciaal voor luchtkwaliteit en klimaatverandering. De extra datastroom biedt nieuwe perspectieven. De gegevens zijn vergelijkbaar, accuraat, betrouwbaar, wereldwijd en gratis. Overheden en bedrijven ontdekken de mogelijkheden. Het artikel verscheen in het tijdschrift Milieumagazine.  

Laat Griend wandelen

Griend blijkt een stormvloedschoorwal-eiland. Het artikel in De Levende Natuur, tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer, is nu online beschikbaar.

Staatssecretaris: ‘Opschalen en versnellen’

Het kabinet zet er circulair een tandje bij. Dat blijkt uit de reactie van het kabinet op de transitieagenda’s. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, is optimistisch gestemd. Nederland ligt volgens haar op koers voor een volledige circulaire economie in 2050. ‘Ik wil opschalen en versnellen, samen met de partners’. Lees het interview…

Stedelijk groen als bondgenoot

Wateroverlast, overstromingen, hittestress: de gevolgen van klimaatverandering in steden zijn groot. Stadsnatuur biedt oplossingen.

Herintroductie zeegras

Zeegras zaaien blijkt verre van eenvoudig. Het vergt het nodige pionieren. Sinds 2011 vinden in de Nederlandse Waddenzee veldexperimenten plaats met innovatieve zaaimethoden.

Historisch Jaarboek Groningen

In 2017 heb ik een bijdrage mogen leveren aan het Historisch Jaarboek Groningen 2017. De bijdrage gaat over de restauratie van boerderij Paddepoel ten noorden van de stad Groningen.

Circulair ontwerpen

Het klinkt zo logisch: grijp circulaire kansen bij de bron, bij het ontwerp van producten. Ecodesign en circulair ontwerpen: stapels beleidsnota’s en plannen reppen erover.

Hoogbouw als organische uitdaging

Hoogbouw en het inzamelen van organisch keukenafval – menige gemeente kost het de nodige hoofdbrekens. Gemeenten willen wel, maar weten niet hoe. Een landelijk hoogbouwproject wil duidelijkheid scheppen.

CO2-credits voor natuurherstel

Nieuw hoogveen, kwelders, mosselbanken: ze houden grote hoeveelheden koolstof vast. En leveren zo een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Natuurherstel financieren met CO2-credits: in het buitenland gebeurt het succesvol.

Jaarverslag Het Groninger Landschap

Eenmaal in eigendom, stelt Het Groninger Landschap de toekomst van natuurterreinen en cultureel erfgoed blijvend veilig. Vandaar de titel van het jaarverslag 2016: ‘Voor altijd’.

Zeegrasnieuwsbrief

Nieuwe zeegrasvelden een duw in de goede richting geven. Dat is wat het project Zeegrasherstel proefondervindelijk wil uittesten. Eenvoudig blijkt de opgave niet.

Nieuw: bodemtransplantatie

Bodemorganismen spelen bij natuurherstel een cruciale rol, aldus onderzoeker Martijn Bezemer in Milieumagazine.